Vilkår og betingelser for digitale og fysiske kurs hos Institutt for journalistikk (IJ) 


Avtalevilkår for digitale kurs, fysiske kurs, rådgivning og kompetanse 
  • Med fysiske kurs menes kurs på Pressens hus eller andre lokasjoner rundt i landet. Dette inkluderer også rådgivning, seminarer, fagdager og konferanser. 
  • Med digitale kurs menes bl.a. nettkurs og direktesendte kurs/webinarer. 

Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er IJ. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfeller. 

Generelt om deltakelse på digitale og fysiske kurs 
Disse avtalevilkårene utgjør sammen med bestilling og bekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Avtalevilkårene anses godkjent ved kjøp. Ved påmelding til åpne eller digitale kurs, vil påmeldt deltaker bli opprettet som bruker i vår læringsportal. Kort tid etter bestilling vil deltakeren få en bekreftelse. I de tilfeller hvor kurset avholdes på et gitt tidspunkt, vil deltaker normalt få en e-post med påminnelse noen dager før kurset starter.  Faktura sendes normalt 5 - 10 dager før kursdato ved fysiske kurs og webinarer, mens digitale nettkurs betales med kort ved bestilling gjennom vår samarbeidspartner Stripe.
 
Bestille kurs til andre enn seg selv - og motta kurs bestilt av andre
Dersom man bestiller kurs til andre eller flere enn seg selv, vil det sendes en egen invitasjon til disse deltakerne på e-post. Ved aktivering av kurs bestilt av andre, f.eks. arbeidsgiver, godtar den enkelte brukeren at bestiller kan ta ut rapporter som viser brukerens progresjon i kursene. Slike rapporter vil vise statistiske opplysninger om de enkelte brukeres progresjon i kursene, og skal kun benyttes til slikt formål, dvs. for at bestiller kan få oversikt, og forutsetninger for å følge opp brukernes deltagelse på kurs. Bestiller betaler for det antall kurs som legges inn ved bestilling. Kursavgift refunderes ikke selv om en eller flere deltakere ikke aktiverer sin kurspåmelding. 

Læringsportal
Når du bestiller et kurs hos IJ, får du samtidig en brukertilgang til vår læringsportal hvor du får informasjon om kurset, kurspresentasjoner, digitale tilganger etc.  

Avmelding av kurs
Påmelding er bindende. Ved ønske om avmelding må dette skje skriftlig, og avmeldingen må være mottatt av IJ senest fire uker før kursstart. Ved avmelding senere enn fire uker før kursstart belastes full kursavgift. Ved sykdom refunderes kursavgiften mot fremleggelse av egenmelding eller sykmelding. Du kan også overføre kursplassen din til en kollega. 

Avlysning av kurs
IJ forbeholder seg retten til å gjøre mindre endringer i kursprogrammet og til å avlyse kurs. Ved avlysning blir innbetalt kursavgift refundert. Eventuell avlysning varsles senest 14 dager før kursstart. IJ er ikke ansvarlig for bestillers / deltakers evt. økonomiske tap i forbindelse med avlysning, herunder heller ikke for utgifter til reise og overnatting.

Bytte av kursleder/foredragsholder
IJ forbeholder seg retten til å bytte oppsatt kursleder og foredragsholder uten at deltakerne varsles dersom dette er nødvendig m.h.t sykdom eller annet.

Filming
Enkelte av våre åpne kurs kan blir streamet direkte eller i opptak. Vi filmer da hovedsakelig kun kursleder og skjerm med presentasjon. Ved deltakelse på slikt kurs aksepterer man at man kan bli filmet og vil kunne være synlig for de som ser kurset i streamet versjon. 

Kurspresentasjon
Kurspresentasjon er beskyttet av åndsverksloven og markedsføringsloven. Alle rettigheter til kursdokumentasjon tilhører IJ og/eller våre samarbeidspartnere. Det er i henhold til gjeldende lovgivning og disse vilkår forbudt å kopiere, fremvise, distribuere eller på annen måte spre kursdokumentasjon til andre. Påmelding til kurs og betaling av kursavgift gir ikke tillatelse til bruk av kursdokumentasjon til andre formål enn deltakers egen bruk.

Rettighetsforhold, mangler, reklamasjon og misligholdsbeføyelser
IJ har og beholder alle rettigheter til produktet/tjenesten. Kunden kan ikke selge, leie, låne ut eller på annen måte overlate sin tilgang til andre. Kunden kan ikke kopiere, endre, tilpasse, lage avledede produkter av eller på annen rettsstridig måte utnytte produktet/tjenesten.  IJ gir brukerstøtte for produktet så lenge det benyttes under de fysiske forhold eller på de operativsystemene og nettleserne som produktet/tjenesten er utviklet for. IJ er ikke ansvarlig for feil bruk, ei heller for skader som gjelder uriktig bruk. Ved manglende betaling bortfaller kundens bruksrett til produktet/tjenesten.
 
Spesielt om digitale kurs
Når du melder deg på nettkurs, vil påmeldt deltaker bli opprettet som bruker, og gis tilgang til kurset i vår læringsportal. Tilgangen til digitale kurs (f.eks. nettkurs og direktesendte kurs) er personlig og skal ikke overdras andre. Tilgangen gjelder i 6 måneder fra bestillingsdato. Deltaker(e) får instrukser om tilgang til kurset på e-post kort tid etter påmelding. Dersom bestiller ikke er den samme som bruker, gjelder tilgangen kun for navngitte brukere, som er enkeltpersoner definert av bestiller. Personer som ikke er påmeldt, har ikke lov til å ta del i kurs, og skal heller ikke gis tilgang til det materialet som følger med kurset. Det er ikke tillatt med offentlig fremvisning av materialet, herunder felles fremvisning internt i kundens organisasjon. Alt som overføres eller formidles til deltakerne på digitale kurs, er undergitt samme rettighetsbeskyttelse og bruksbegrensninger som kursdokumentasjon, se ovenfor. 

Avmelding av digitale kurs
Påmelding er bindende. Avmelding må skje skriftlig og være mottatt av IJ på kurs@ij.no, før du starter på nettkurset. Når du har startet kurset, belastes full pris. Du kan fritt overføre kursplassen din til en kollega i samme virksomhet såfremt du ikke har startet kurset.

Angrerett/angrefrist kurs
Dette punktet gjelder forbruker som ikke handler som ledd i næringsvirksomhet. Kjøperen må gi IJ melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at kurs er bestilt og tilgang er gitt. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). Dersom kurset er påbegynt utløper angreretten. Angrefrist gjelder ikke for bedriftskjøp. NB: Ved bedriftskurs gjelder egne regler etter avtale.  

Verneting
Norsk lov skal gjelde. Enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med avtalen om åpne kurs og digitale kurs skal søkes løst ved forhandlinger. Fører forhandlinger ikke frem, skal saken løses ved de ordinære domstoler med sete på det sted i Norge hvor IJ har sitt hovedkontor.